Warning: file_put_contents(/home/soidao/domains/soidao.net/public_html/home/temp/caches/3/article_pro_E4B84428.php): failed to open stream: Permission denied in /home/soidao/domains/soidao.net/public_html/home/includes/cls_template.php on line 198 Notice: can't write:/home/soidao/domains/soidao.net/public_html/home/temp/caches/3/article_pro_E4B84428.php in /home/soidao/domains/soidao.net/public_html/home/includes/cls_template.php on line 200 นโยบายการรับประกัน_ข้อมูลร้านค้า_ระบบ_สอยดาวคอมพิวเตอร์ วางใจในบริการอันประทับใจ - Powered by ECShop
คุณกำลังอยู่ที่หน้า: หน้าแรก > ระบบ > ข้อมูลร้านค้า > นโยบายการรับประกัน

นโยบายการรับประกัน

นโยบายรับประกันสินค้า

           เริ่มนับรับประกันจากวันที่ซื้อสินค้าจากทางบริษัทฯ (Invoice Date ของบริษัท สอยดาวคอมพิวเตอร์ จำกัด หรือจากสติกเกอร์รับประกันของทางบริษัทฯที่ติดอยู่ที่ตัวสินค้าเป็นระยะเวลาตามประเภทของแต่ละสินค้าสินค้าที่รับประกันต้องเสียจากการใช้งานปกติเท่านั้นไม่รวมถึงการใช้งานที่ผิดไปจากที่ระบุในคู่มือสินค้า, การบำรุงรักษาไม่ถูกวิธี, อุบัติเหตุภัยธรรมชาติ, ตกหล่น, ถูกน้ำหรือของเหลว, สารเคมี, การติดตั้งที่ไม่ถูกวิธี, คราบสนิม (Oxide), สัตว์หรือแมลง, และความผิดพลาดอื่นๆเช่นแตก,หัก, บิด,บิ่น,งอ,ร้าว,ทะลุรวมถึงมีสิ่งแปลกปลอมอันเป็นสาเหตุให้เกิดความเสียหายแก่อุปกรณ์นั้นๆ
 

บริษัทฯกำหนดเงื่อนไขการรับประกันสินค้าทุกประเภทดังต่อไปนี้


• บริษัทฯจะทำการเปลี่ยนหรือรับซ่อมสินค้าในกรณีที่เสียหรือชำรุดจากการใช้งานปกติเท่านั้น
• สินค้าที่นำมาเปลี่ยนหรือส่งซ่อมจะต้องมีสติกเกอร์การรับประกัน (Warranty Void Sticker) ของ บริษัท สอยดาวคอมพิวเตอร์ เท่านั้น ซึ่งสินค้าทุกรายการต้องมี Serial No. ติดอยู่บนตัวสินค้าในสภาพสมบูรณ์
• บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ไม่รับเปลี่ยนหรือรับซ่อมสินค้าที่ไม่อยู่ในระยะเวลาของการรับประกัน
• กรณีสินค้าที่เสียภายในระยะเวลา 7 วันนับจากวันที่ซื้อทางบริษัทฯจะเปลี่ยนสินค้าให้ใหม่ภายใน 7 วันทำการ
• กรณีสินค้าที่เสียหลังจาก 7 วัน นับจากวันที่ซื้อแต่ยังเป็นสินค้ารุ่นที่วางจำหน่ายอยู่ณปัจจุบันบริษัทฯจะเปลี่ยนสินค้าให้ใหม่ภายใน 7-15 วันทำการ
• กรณีสินค้าที่เสียหลังจาก 7 วัน นับจากวันที่ซื้อแต่เป็นสินค้ารุ่นที่มิได้วางจำหน่ายแล้วทางบริษัทฯจะเปลี่ยนสินค้าให้ภายในระยะเวลา 15-45 วันทำการ
• กรณีต้องการเคลมสินค้าด่วนลูกค้าสามารถนำสินค้าที่เสียเข้ามาเปลี่ยนที่บริษัทฯ บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ไม่รับเปลี่ยนสินค้าที่มีสภาพผิดปกติหรือนอกเงื่อนไขการรับประกัน
• สินค้าบางประเภทที่มีบัตรรับประกันแนบลูกค้าจะต้องเก็บบัตรรับประกันไว้เป็นหลักฐานและจะต้องนำบัตรรับประกันมาแสดงให้ทางบริษัทฯด้วยทุกครั้งเมื่อส่งซ่อมสินค้า
• ในกรณีที่ทางบริษัทฯไม่สามารถซ่อมหรือแก้ไขสินค้าที่ลูกค้านำมาเคลมได้ทางบริษัทฯจะทำการเปลี่ยนทดแทนด้วยสินค้ารุ่นเดียวกัน, รุ่นใกล้เคียง, หรือเสนอให้ลูกค้าทำการ Upgrade สินค้าที่มีเทคโนโลยีหรือคุณสมบัติที่สูงกว่าโดยลูกค้าจะจ่ายเงินเฉพาะส่วนต่างที่เพิ่มขึ้นหรือคืนเป็นเงินตามเงื่อนไขที่บริษัทฯกำหนดทั้งนี้บริษัทฯจะแจ้งให้ลูกค้าทราบก่อนทุกครั้ง
• กรณีทางบริษัทฯจะต้องใช้ระยะเวลาในการซ่อมหรือเคลมสินค้าเป็นระยะเวลานานและลูกค้ามีความประสงค์ที่จะรอสินค้าดังกล่าวทางบริษัทฯจะแจ้งหมายกำหนดการที่ลูกค้าจะได้รับสินค้าคืนเป็นระยะ • บริษัทฯจะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายใดๆทุกกรณีที่เกิดขึ้นกับข้อมูลและโปรแกรมใดๆที่เก็บอยู่ในสินค้าประเภทสื่อบันทึกข้อมูลทุกชนิดที่ลูกค้านำมาส่งเคลมกับบริษัทฯเช่น Harddisk (Internal External), Floppy Disk, Flash Memory, Flash Drive, เครื่องเล่น MP3, กล้องดิจิตอลและอื่นๆ
 

Out of Warranty Condition

บริษัทฯกำหนดเงื่อนไขการรับซ่อมสินค้าที่อยู่นอกเงื่อนไขรับประกันสินค้าของทางบริษัทฯดังต่อไปนี้
• สินค้าหมดระยะเวลาการรับประกันโดยดูจากสติกเกอร์รับประกันสินค้า, ใบรับประกันสินค้าหรือตรวจสอบประวัติการขาย
• สินค้ามีสภาพชำรุดเสียหายอันเนื่องมาจากการแตก, หัก, ปิ่น, งอ, เบี้ยว, ร้าว, ทะลุ, หรืออุปกรณ์บางส่วนหลุดหายไป
• มีสิ่งแปลกปลอมอันเป็นสาเหตุให้เกิดความเสียหายแก่อุปกรณ์นั้นๆเช่นมดเข้าไปทำรังร่องรอยฉี่หนู , รังปลวกเป็นต้น
• สินค้ามีสภาพชำรุดเสียหายอันเนื่องมาจากปัจจัยภายนอกหรืออุบัติภัยทางธรรมชาติเช่นไฟตกไฟเกินตกน้ำน้ำท่วมไฟไหม้ฟ้าผ่าแผ่นดินไหวเป็นต้น
• สินค้ามีสภาพผิดปกติและ/หรือเกิดอุบัติเหตุกับตัวสินค้าเนื่องมาจากการขนส่งของทางลูกค้าเอง
• สินค้ามีการดัดแปลงแก้ไขซ่อมแซมรวมถึงการติดตั้งการใช้งานและการเก็บรักษาไม่ถูกวิธีตามที่คู่มือสินค้าระบุมีรอยแตกหักไหม้ของแผงวงจรหรือที่ตัว Chip มีรอยขีดข่วนอันทำให้แผงวงจรขาดถูกน้ำ,ของเหลวหรือสารเคมี, ส่วนประกอบไม่ครบขาหรือเข็มแตกหัก Connector แตกหรือหลุด, PCB ที่มีรอยไหม้ลายวงจรหลุดร่อนมีรอยบาดลึกจนทำให้ลายวงจรขาดหรือพิสูจน์ได้ว่าถูกทำการซ่อมแซมหรือแก้ไขดัดแปลงจากที่อื่นมาก่อนกรณีเป็นสินค้าที่เป็นกลไกรวมอยู่กับวงจรอีเล็กทรอนิกส์เช่น HDD, CD-ROM, CD-RW, DVD ซึ่งพิสูจน์ได้จากสภาพภายนอกว่าได้ถูกเปิดโดยสามารถตรวจสอบได้จาก Void หรือแถบกาวของผู้ผลิตถูกแกะออก
• สติ๊กเกอร์รับประกันสินค้า /หรือ Serial No. มีรอยชำรุดเสียหาย, ฉีกขาด, หลุด, หาย, ลบ, เลือน, แก้ไขหรือเคลื่อนย้าย
• สินค้าทุกประเภทที่อยู่ในระยะเวลาการรับประกันแต่อยู่นอกเงื่อนไขการรับประกัน (ตามรายละเอียดข้างต้น) หากลูกค้ามีความประสงค์ที่จะซ่อมทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณารับซ่อมโดยมีเงื่อนไขดังต่อไปนี้
     - คิดค่าบริการซ่อมสินค้าตามอัตราที่ทางบริษัทฯกำหนดหากสินค้านั้นยังอยู่ในสภาพที่สามารถจะทำการซ่อมได้โดยจะแจ้งค่าใช้จ่ายให้ลูกค้าทราบล่วงหน้า
     - รับประกันการซ่อม 1 เดือน (อาการเสียเดิมพร้อมยกเลิกการรับประกันสินค้าจากอาการเสียอื่นๆ)
• สินค้าที่จะต้องส่งซ่อมกับบริษัทผู้ผลิตโดยตรงทางบริษัทฯจะแจ้งราคาค่าซ่อมให้ลูกค้าทราบก่อนเมื่อได้รับการอนุมัติเป็นลายลักษณ์อักษรจากลูกค้าแล้วทางบริษัทฯจึงจะดำเนินการส่งสินค้าดังกล่าวไปซ่อมกับบริษัทผู้ผลิตในขั้นตอนต่อไปและบริษัทฯจะคืนสินค้าให้เมื่อสินค้าที่ส่งซ่อมนั้นกลับคืนจากบริษัทผู้ผลิตแล้ว
 

เงื่อนไขอื่น ๆ เกี่ยวกับการรับประกันสินค้า การส่งเคลมเอง

        ทางลูกค้าสามารถส่งเคลมตัวสินค้าด้วยตัวเองได้ตามสติ๊กเกอร์ของบริษัทนั้นๆ ที่ติดอยู่ ได้ทุกสาขาทั่วประเทศ ใกล้บ้านท่าน ได้แก่ บริษัท SIS, DCOM, ASYS, SYNNEX, COM7, Ingram ,SiS

กรณีเครื่อง Printer ติดตั้ง Ink Tank
       ถ้ามีการติดตั้ง Ink Tank จะสิ้นสุดการรับประกันจากบริษัท ผู้ผลิต และจากทางร้านทันที ตั้งแต่วันซื้อสินค้าไปจากที่ร้าน และมีค่าใช้จ่ายจากการซ่อมแล้วแต่กรณี วัสดุสิ้นเปลือง เช่น การเปลี่ยนตลับหมึก เติมน้ำหมึก ถือเป็นเรื่องปกติที่ทางผู้ใช้งานต้องมีค่าใช้จ่ายส่วนนั้นเอง ไม่ได้อยู่ในเงื่อนไขประกัน

การเรียกเก็บค่าขนส่งสินค้าซ่อมนอกประกัน
       สินค้าที่ไม่ได้ซื้อจากทางบริษัทฯ รวมทั้งสินค้าหมดประกันแล้ว ทางบริษัทจะแจ้งค่าขนส่งก่อนทุกครั้งและให้ทางลูกค้าชำระค่าขนส่งก่อน ทั้งนี้ข้นอยู่กับขนาด ของสินค้าแต่ละชิ้นระยะเวลาในการรอสินค้าส่งซ่อม ประมาณ 1 อาทิตย์ ถึง 1 เดือน ถ้านานกว่านั้นหรือเป็นการรออะไหล่จากต่างประเทศ ทาง ร้านจะแจ้งให้ทราบก่อนทุกครั้ง

Warning: file_put_contents(/home/soidao/domains/soidao.net/public_html/home/temp/compiled/help.lbi.php): failed to open stream: Permission denied in /home/soidao/domains/soidao.net/public_html/home/includes/cls_template.php on line 262 Notice: can't write:/home/soidao/domains/soidao.net/public_html/home/temp/compiled/help.lbi.php in /home/soidao/domains/soidao.net/public_html/home/includes/cls_template.php on line 264